REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO mmmmm.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy mmmmm.pl dostępny jest pod adresem internetowym www.mmmmm.pl i jest własnością Sprzedawcy – firmy MCS Carbon&Diamond Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ulicy Łaskiej 39 lok.206, NIP: 8291743536, REGON: 381321714, KRS 0000749233. Magazyn Sklepu mieści się w Zduńskiej Woli przy ulicy Okrzei 14.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów – zarówno do konsumentów, przedsiębiorców oraz innych
podmiotów prawnych i określa tryb oraz zasady korzystania ze Sklepu.

3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty e-mail na adres: sklep@mmmmm.pl lub telefonicznie pod nr +48 782 019 393. Kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą możliwy jest w dni robocze godzinach 10-16.

4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy wskazane w Polityce Prywatności Sklepu.

5. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest posiadanie przez Klienta: urządzenia końcowego z dostępem do internetu i przeglądarką internetową, aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), włączonej obsługi plików cookies oraz zainstalowanego programu FlashPlayer.

6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

7. Ceny produktów uwidocznione na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i zawierają podatki (cena brutto).

8. Koszty dostawy zamówienia dostępne są na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Dostawa Produktów” oraz w trakcie składania zamówienia przez Klienta.

9. O łącznej kwocie zamówienia obejmującej koszt produktów oraz wszystkie inne koszty niezbędne dla realizacji zamówienia np. koszt dostawy, stanowiących cenę sprzedaży, Klient jest informowany na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania zmówienia, a zatwierdzenie przez klienta ceny sprzedaży następuje w chwili złożenia zamówienia.

§ 2. Składanie zamówień

1. Klient może złożyć zamówienie wyłącznie poprzez internet, zakładając konto użytkownika w Sklepie i logując się do panelu użytkownika, bądź też bez zakładania konta użytkownika, wypełniając formularz zamówienia i podając wymagane dane w trakcie składania zamówienia.

2. Złożenie zamówienia w Sklepie dokonuje się po uprzednim umieszczeniu przez Klienta wybranych produktów ze Sklepu w koszyku, podaniu wymaganych danych w tym oczekiwanej daty i przedziału czasowego dostawy oraz zatwierdzeniu zamówienia.

3. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wyrażeniem przez Klienta zgody na zawarcie umowy sprzedaży i na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę, na potrzeby realizacji zamówienia oraz obsługi Klienta.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza przyjęcie przez niego obowiązku zapłaty ceny sprzedaży na rzecz Sprzedawcy, zgodnie z regulaminem formuły zakupowej serwisu Przelewy24.

5. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość zapłaty przy wykorzystaniu serwisu internetowego Przelewy24 poprzez: płatność elektroniczną, za pomocą karty płatniczej oraz Blik. Dostarczenie zamówienia wymaga uprzedniej zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży.

§ 3. Realizacja zamówień

1. Zamówienia dostarczane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla obszaru miast i gmin: Sieradz, Zduńska Wola, Szadek, (adresy z kodem pocztowym 98-200, 98-220, 29-240).

2. Dostawa następuje na adres podany przez Klienta w dacie i przedziale czasowym wybranym przez Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niewłaściwego adresu dostawy zamówienia, nieobecność Klienta w chwili dostawy lub braku innych osób wskazanych przez niego, jako uprawnionych do odebrania zamówienia, bądź inne okoliczności niezależne od Sprzedawcy, które uniemożliwiają realizację zamówienia. Sprzedawca nie ponosi nadto odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówionych produktów, spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi.

3. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, które wzbudzą wyraźne wątpliwości lub odnośnie których formularz wypełniony będzie niewłaściwie lub z podaniem nieprawidłowych danych, mogą nie zostać zrealizowane przez Sprzedawcę.

§ 4. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przesyłając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail sklep@mmmmm.pl.

2. Termin 14 dni liczy się od dnia dostarczenia zamówienia Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie. W przypadku zamówienia obejmującego wiele produktów, które dostarczane są osobno, partami lub w częściach, termin 14 dni liczy się od dostarczenia ostatniego produktu.

3. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy może zostać złożone według następującego wzoru:

MCS Carbon&Diamond Sp. z o.o.
ul. Łaska 39 lokal 206, 98-220 Zduńska Wola
Ja/My: ……………………………………………….. (imię i nazwisko Konsumenta/ów*) zamieszkały/li* pod adresem: ……………………………………………….., niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy
sprzedaży – zamówieniu z dnia ………………………………….. o numerze ………………………………….., w zakresie
dotyczącym wszystkich/następujących* produktów:

…………………………………………………………………………………………………………………………….. Numer
rachunku bankowego Konsumenta do zwrotu płatności za zwrócone produkty, to: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data: ……………………………………

Podpis ……………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

4. Adres na który należy odesłać zwracane produkty to: MCS Carbon & Diamond Sp. z o.o., Okrzei 14, 98-220 Zduńska Wola. Koszt zwrotu produktów ponosi Konsument.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów. Zwrot nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy podany przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się jednak ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument powinien odesłać produkt na adres podany do zwrotu niezwłocznie, nie później niż 5 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle produkt przed upływem terminu 5 dni.

7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do zamówień:

a. dotyczących rzeczy w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na jej nieprzydatność, ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b. dotyczących rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia, jak np. owoców, warzyw, nabiału, wędlin, mięsa;

c. dotyczących rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

d. jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 5. Reklamacje

1. Oferujemy Klientom produkty nowe. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie dostarczone produkty były pełnowartościowe i nie posiadały wad.

2. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do jakości produktów, prosimy o złożenie reklamacji. Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3. Prosimy i przesyłanie reklamacji na adres e-mail sklep@mmmmm.pl.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 3 dni roboczych. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że reklamacja została przyjęta.

5. Jeżeli rozwiązanie zaproponowane przez Nas w odpowiedzi na reklamację nie będzie spełniało Państwa oczekiwań, istnieje możliwość polubownego rozstrzygnięcia sprawy.

6. Produkty odsyłane w ramach reklamacji należy wysyłać na adres: MCS Carbon & Diamond Sp. z o.o., Okrzei 14,
98-220 Zduńska Wola.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn takich, jak np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.